Antayla Vase 14 x 18

  • 14x18cm
  • Silt White
  • Ceramic